MENU

Szczegółowe kryteria do szkoły

I N F O R M A T O R
O ZASADACH REKRUTACJI DO SZKOŁY


w roku szkolnym 2015/2016. 1. PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI.
 2. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.
 3. WYMAGANE DOKUMENTY.
 4. TERMINARZ REKRUTACJI.


I. PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI


Planuje się utworzenie 4 oddziałów (ok. 120 miejsc) klas pierwszych z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:

klasa Przedmioty rozszerzone w oddziale: Języki obce w wybranej klasie (*) Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną
1a - politechniczna matematyka, fizyka, informatyka. język angielski i język niemiecki fizyka
1b - inżynieryjno-obronna matematyka, geografia, wos język angielski i język niemiecki geografia
1c - dziennikarsko-prawna język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie język angielski(zakres rozszerzony) i język niemiecki wiedza o społeczeństwie
1d - biologiczno-chemiczna biologia, chemia język angielski i język niemiecki biologia

(*)szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), przy czym jeden musi być kontynuacją języka nauczanego na poprzednim poziomie edukacyjnym. Uczeń wybiera (wypełniając specjalne oświadczenie, o którym mowa w pkt. III Informatora), który z nich będzie językiem podstawowym, a który językiem dodatkowym, z wyjątkiem klasy 1c, w której językiem podstawowym będzie j. angielski realizowany w zakresie rozszerzonym w wymiarze 16 godzin (3 godz. w kl. 1, 7 godz. w kl. 2 i 6 godz. w kl. 3).

Czas trwania zajęć w szkole: 8.00 - 15.10.
W szkole zatrudniony jest psycholog na pełnym etacie.
Więcej o warunkach nauki w zakładce Nasza szkoła.
Kontakt telefoniczny: 0 89 741 24 20 lub 0 89 741 24 82 (w godz. 8.00 - 15.00)
e-mail:mraglo@wp.pl

II. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH


Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży określają:
§ 1

 1. Zarządzenie Nr 6/2015 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania osiągnięć kandydatów w roku szkolnym 2014/2015,
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz 232 z późn. zm.)
 3. Uchwała Nr 5/28/2015 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 29.01.2015r.

§ 2

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych według zasad ustalonych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i opublikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty:
  1. Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego według następujących zasad (max. 100 pkt):

   liczba % z języka polskiego x0,2do 20 punktów
   liczba % z historii i wiedzy o społeczeństwie x0,2do 20 punktów
   liczba % z matematyki x0,2do 20 punktów
   liczba % z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii x0,2do 20 punktów
   liczba % z języka obcego nowożytnego poziom podstawowy x0,2do 20 punktów

  2. Liczba punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum w zależności od wybranej klasy, z następujących czterech zajęć edukacyjnych (max 72 pkt):

   • do klasy z przedmiotami rozszerzonymi:
    matematyka, fizyka, informatyka
    /klasa politechniczna/ - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, fizyki,
   • do klasy z przedmiotami rozszerzonymi:
    matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
    /klasa inżynieryjno-obronna/ - z języka polskiego, geografii, matematyki, języka obcego nowożytnego
   • do klasy z przedmiotami rozszerzonymi:
    język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie
    /klasa dziennikarsko-prawna/ - z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, matematyki,
   • do klasy z przedmiotami rozszerzonymi:
    biologia, chemia
    /klasa biologiczno-chemiczna/ - z języka polskiego, biologii, matematyki, języka obcego nowożytnego

   według następujących zasad:

   liczbowo określona ocena z j. polskiego x3max 18 pkt
   liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego nowożytnego x3 (klasa 1c - j. angielski)max 18 pkt
   liczbowo określona ocena z matematyki x3max 18 pkt
   liczbowo określona ocena z przedmiotu wskazanego przez komisję w kolumnie (odpowiednio dla każdej klasy (1a - politechniczna - fizyka, 1b - inżynieryjno-obronna - geografia, 1c - dziennikarsko-prawna - wos, 1d - biologiczno-chemiczna - biologia) x3max 18 pkt

  3. Ustala się następujący sposób przeliczania za punkty innych osiągnięć kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
   1. uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem - 6 punktów
   2. uzyskanie do dwóch tytułów laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z przedmiotów wymienionych w aktualnym zarządzeniu (jedno osiągnięcie 6 punktów)- maksymalnie 12 punktów
   3. zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w punkcie 4, w zawodach (konkursach) wiedzy organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (jedno osiągnięcie - 2 punkty) oraz na szczeblu powiatowym (jedno osiągnięcie - 1 punkt) - maksymalnie 3 punkty
   4. zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w punkcie 4, w zawodach (konkursach) artystycznych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (jedno osiągnięcie - 2 punkty) oraz na szczeblu powiatowym (jedno osiągnięcie - 1 punkt) - maksymalnie 2 punkty
   5. zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w punkcie 4, w zawodach (konkursach) sportowych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (jedno osiągnięcie - 2 punkty) oraz na szczeblu powiatowym (jedno osiągnięcie - 1 punkt) - maksymalnie 2 punkty
   6. zachowanie wzorowe - 1 punkt
   7. aktywność na rzecz innych lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu - 2 punkty
  4. Określa się miejsca uznawane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 5 organizowanych na szczeblu:
   1. ogólnopolskim: miejsca 1-5.
   2. wojewódzkim i powiatowym: miejsca 1-3;
  5. Wykaz zawodów (konkursów) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum zawiera załącznik do zarządzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty załącznik
 3. Ustalona w powyższy sposób maksymalna liczba punktów wynosi 200.
 4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów i w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują w miejscu punktów wpis "laureat konkursu" (w Systemie - 200 pkt).
 5. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie 1 są:
  1. sieroty, młodzież przebywająca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  4. łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym
  5. liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej zbieżna z rozszerzeniami przedmiotów w wybranym przez kandydata oddziale,
  6. średnia ocena przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. Minimalna liczba punktów upoważniająca kandydatów do starania się o przyjęcie do szkoły wynosi 80 pkt. W przypadku wolnych miejsc minimalna liczba punktów może być obniżona, jednak nie może ona być mniejsza niż 60 pkt.
 7. Do szkoły będą przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole rekrutacji dokonuje powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna. Natomiast jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła rekrutacji dokonuje dyrektor szkoły.
 9. Dyrekcja szkoły informuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, iż w przypadku małej liczby chętnych do danego oddziału (poniżej 24 uczniów), nie zostanie on utworzony.III. WYMAGANE DOKUMENTY


 1. Wydrukowane zgłoszenie elektroniczne.
 2. 2 fotografie.
 3. Dokumentacja medyczna.
 4. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 5. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 6. Inne dokumenty - opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyplomy, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych (rozdz. II).
 7. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów prosimy o wypełnienie i złożenie oświadczenia o wyborze języka obcego jako podstawowego i dodatkowego. Oświadczenie znajduje się na stronie szkoły z zakładce [Rekrutacja 2015/16] / [Oświadczenie]. Oświadczenie należy złożyć wraz z kopiami świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, czyli do 30 czerwca 2015r. do godz. 14:00.

Terminy składania poszczególnych dokumentów określono w rozdz. IV - Terminarz rekrutacji.

IV. TERMINARZ REKRUTACJI


od 11 maja (poniedziałek) do 22 czerwca (poniedziałek) 2015r. (do godz. 14.00) Składanie podań przez kandydatów.
od 26 czerwca (godz. 8.00) do 30 czerwca (godz. 14.00) 2015r.
Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3 lipca (piątek) 2015r.
do godz. 14:00
Ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
od 3 do 7 lipca (wtorek) 2015r.
do godz. 14:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole - dostarczenie 2 fotografii oraz oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, dokumentacji medycznej.
8 lipca 2015r. do godz. 14:00 Ogłoszenie
listy przyjętych do szkoły.
od 4 sierpnia 2015r.
od godz. 8:00
Rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc)
31 sierpnia 2015r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły po rekrutacji uzupełniającej.


Aby wybrać naszą szkołę dokonaj rejestracji elektronicznej na stronie:
Logowanie do rekrutacji elektronicznej
POWRÓT